ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
  สาขาวิชาเคมี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
  สาขาวิชาชีววิทยา   สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี)
  สาขาวิชาฟิสิกส์   สาขาวิชาเคมี (4 ปี)
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)
  สาขาวิชาสถิติ  
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

ระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
  สาขาวิชาเคมี   สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา   สาขาวิชาเคมี
  สาขาวิชาฟิสิกส์      สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล   สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
  สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
(จะเริ่มสอน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2)
 

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  สาขาวิชาเคมีประยุกต์   สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
  สาขาวิชาฟิสิกส์     
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ