en-USth-TH

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลักในการปฏิบัติ 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคุณภาพของการดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ด้านนี้ นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคม ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจทั้ง 4 ด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบที่ชัดเจนจึงได้เกิดขึ้น โดยสามารถบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์ความรู้ในแต่ละสถาบัน
     
การประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเมื่อได้มีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการอย่างใกล้ชิด หากกำกับดูแลองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการตามภารกิจ พร้อมทั้งมีระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากทั้งภายในและภายนอกแล้วจะทำให้เกิดความมั่นใจว่า ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษานั้น ควรยึดหลักการของการให้เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการกำหนดแนวทางในการบริหารและดำเนินการ เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริง
     
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับทุกหน่วยงานรวมถึงคณะวิทยาศาสตร์ได้นำมาปฏิบัติในการพัฒนารูปแบบของการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีกลไกที่เหมาะสมและต่อเนื่องตลอดไป ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดนโยบายคุณภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำข้อมูลที่สัมพันธ์กับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้

  1. การประกันคุณภาพการศึกษา (QA : Quality Assuarance)
  2. การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)
  3. การบริหารความเสี่ยง (RM : Risk Management)

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

การติดตามผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน (ส.ค.59 - ม.ค.60)
ระดับ การรายงาน หมายเหตุ
คณะ
  1. ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ สกอ. ผ่านระบบ QA SAR Online
  2. โครงร่างองค์กร (OP: Organizational Profile)
ระบบ QA SAR Online ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะเปิดระบบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
หลักสูตร เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)  


Template รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบการประเมิน 6 เดือน)
 แผนพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
แจ้งรายชื่อผู้ประเมิน Tier 1 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
Tier 2 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
รับการประเมิน ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 23 - 25 สิงหาคม 2560 (กลุ่มที่ 2)
ระยะเวลาในการประเมิน อย่างน้อย 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วันต่อหลักสูตร 3 วัน
จำนวนผู้ประเมิน อย่างน้อย 3 คน อย่างน้อย 3คน
กำหนดการส่งรายงาน ผลการประเมิน (AS3)
ที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 14 วันหลังการประเมิน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
กำหนดการบันทึกผลการประเมินคุณภาพ
ในระบบ CHA QA Online
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
รายละเอียด รายละเอียดการประเมินระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่เลือก Tier2
หลักสูตรที่เลือก Tier3

รายละเอียดการประเมินระดับคณะ

หมายเหตุ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และส่งมหาวิทยาลัยภายในเดือนตุลาคม 2560

รายชื่อผู้ประเมิน รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.)


สำหรับหลักสูตร Tier3: ประเมินโดยใช้เกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)    

  1. จัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1 และรายงานการประเมินตนเองเกณฑ์ AUN-QA  (รายงานทุก criteria แต่ประเมินเฉพาะ 1-5)  เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560  ดำเนินการโดย หลักสูตร
  2. คัดเลือก แต่งตั้ง และประสานงานเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ดำเนินการโดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  3. จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ดำเนินการโดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  4. บันทึกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และข้อมูล input องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ในระบบ CHE QA Online ภายในเดือนสิงหาคม 2560 ดำเนินการโดย หลักสูตร

แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
 สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร 3.3
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน SCI_QA_C(3.3)R : .pdf | .docx
แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
 สำหรับ : อาจารย์ประจำหลักสูตร, อาจารย์ผู้สอน || หลักสูตร 4.3
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน SCI_QA_C(4.3) : .pdf | .docx
แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
 สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร 3.3, 5.1, 5.2, 6.1
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน (ป.ตรี) SCI_QA_C(3.3, 5.1, 5.2, 6.1)B : .pdf | .docx
ดาวน์โหลดแบบประเมิน (ป.โท-ป.เอก) SCI_QA_C(3.3, 5.1, 5.2, 6.1)G : .pdf | .docx
แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย (ปีการศึกษา 2559)
 สำหรับ : นิสิตชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559 || หลักสูตร 5.4
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน SCI_QA_C(5.4) : .pdf | .docx
แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (ปีการศึกษา 2559)
 สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร 5.3
แบบประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

 


 

ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ (AS3)
2558 ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.46 (ระดับดี)

ระดับคณะ

สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.35 ดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.37 ดี
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกต้วบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.61 ดีมาก
ระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนน 4.36 (ระดับดี)  
2557   ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.11 (ระดับดี)

  ระดับคณะ

สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.82 ดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.40 ดี
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.75 ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกต้วบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.34 ดี

  ระดับสำนักงาน

2556
เกณฑ์ สกอ.56 เกณฑ์ สมศ.56
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ สกอ. รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ สมศ.

 


แฟ้มเอกสาร (Archives)

  การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128


This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0