ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

          จากการที่ สกอ.ให้มหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบที่จะมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาเองได้นั้นถือเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยที่จะเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ทำการเปรียบเทียบแนวโน้มทิศทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คือ การปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้ทุกส่วนงานปรับระบบคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์ EdPEx ภายในปีการศึกษา 2562 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าว เมื่อการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายในการบูรณาการระบบคุณภาพต่างๆ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาตร์ ครั้งที่ 9/2561 ในการปรับระบบเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : 1 Thai Qualifications Register
               2 ASEAN University Network-Quality Assurance


 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us
Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18408

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0