ผลงาน/รางวัล

Montawan / 23 กุมภาพันธ์ 2560 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ได้รับ รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ “รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” จากการดำเนินการคัดเลือกโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเสนอเข้ารับพิจารณาในระดับประเทศ โดยสายวิชาการเสนอที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) คัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.

          ทั้งนี้ มีกำหนดเข้ารับโล่รางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

Print
8944
Please login or register to post comments.