ผลงาน/รางวัล

Montawan / 21 กุมภาพันธ์ 2560 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

แสดงความยินดี อาจารย์ภาควิชาเคมี ได้ “รางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม แบบโปสเตอร์” ใน "การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว."

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ “รางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม แบบโปสเตอร์” ใน "การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 ณ เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

Print
9229
Please login or register to post comments.