ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับอาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.2560

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ "อาจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ "อาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.2560"

          โดยมีกำหนดเข้ารับมอบ “โล่รางวัลและช่อดอกไม้” จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ทั้งนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร ผู้มีผลงานดีเด่นสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเสนอเข้ารับพิจารณาในระดับประเทศ โดยจะเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ ใน “ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)” เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ในลำดับต่อไป

Print
7428
Please login or register to post comments.