ผลงาน/รางวัล

Montawan / 23 กุมภาพันธ์ 2561 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

ข่าวแสดงความยินดี อาจารย์ได้รับการจด สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์

          รศ.ดร.สุนิตย์ สุขสำราญ อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ มศว และคณะ ได้รับการจด “สิทธิบัตรการประดิษฐ์” จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “แซนโทน ที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค” จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ยื่นขอสิทธิบัตร ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2550 และได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 - 19 กรกฎาคม 2570

Print
9125
Please login or register to post comments.