ผลงาน/รางวัล

รางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดีมาก

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "นายกวิน นวลแก้ว นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร กศ.ม.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์" ได้รับ "รางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดีมาก กลุ่มสาขาฟิสิกส์ศึกษา ชีววิทยาศึกษา เคมีศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา" ในการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          จากผลงาน เรื่อง การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องโครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สของคนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ข้อมูลและภาพประกอบ : https://drive.google.com/drive/folders/1EzDPribxwnE9vcdDE4Iq5LJu1Vmn7CpN?usp=sharing

Print
5456
Please login or register to post comments.