ผลงาน/รางวัล

รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย ระดับดี การประชุมวิชาการระดับชาติพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "นายกฤติณ ทิพย์มณเฑียร นิสิตปริญญาโท หลักสูตร กศ.ม.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ "รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย ระดับดี" ใน "การประชุมวิชาการระดับชาติพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12" เมื่อวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          ทั้งนี้ จากผลงานวิจัย เรื่อง “กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบและเนื้อไม้พืชสกุลพระเจ้าห้าพระองค์ (Dracontomelon (Blanco) Merr. & Rolfe) สกุลกอกกั๋น (Lannea A. Rich. in Guillem. & Perr.) และสกุลมะกอกฝรั่ง (Spondias L.) วงศ์มะม่วง (Anacardiceae) บางชนิดในประเทศไทย” โดยมี อาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print
4965
Please login or register to post comments.