ผลงาน/รางวัล

รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับดี การประชุมวิชาการระดับชาติพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "นายพชรพล เปียรักษา นิสิตปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ "รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับดี" ใน "การประชุมวิชาการระดับชาติพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12" เมื่อวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          ทั้งนี้ จากผลงานวิจัย เรื่อง “ศักยภาพของดินเปรี้ยวจัดที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยถ่านชีวภาพ ต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพริกขี้หนูซูเปอร์ฮอท (Capsicum annuum L.)” โดยมี อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print
6539
Please login or register to post comments.