ระดับปริญญาตรี
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
คณิตศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ เคมี
เคมี ชีววิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
วัสดุศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์    
วิศวกรรมข้อมูล      
 
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
เคมีประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์ เคมี
ชีววิทยา ฟิสิกส์ ชีววิทยา ฟิสิกส์
จุลชีววิทยา วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษา  
วิทยาการข้อมูล      
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
คณิตศาสตร์ เคมีประยุกต์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษา
จุลชีววิทยาประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ    
ฟิสิกส์      

 

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
  สาขาวิชาเคมี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
  สาขาวิชาชีววิทยา   สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี)
  สาขาวิชาฟิสิกส์   สาขาวิชาเคมี (4 ปี)
  สาขาวิชาสถิติ   สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล  
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  

ระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
  สาขาวิชาเคมี   สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา   สาขาวิชาเคมี
  สาขาวิชาฟิสิกส์      สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล   สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
  สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรใหม่)  

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  สาขาวิชาเคมีประยุกต์   สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
  สาขาวิชาฟิสิกส์     
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    
  สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรใหม่)