ดาวน์โหลดเอกสารการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

กิจกรรมทุนวิจัย เอกสารที่ต้องดาวน์โหลดและต้องส่ง เอกสารที่ต้องแนบส่ง
 1. ส่งรายงานความก้าวหน้า 6-7 เดือน

 แบบบันทึกข้อความ

 

 แบบรายงานการเงิน

 

 แบบรายงานความก้าวหน้า

 -
 2. ส่งขออนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย ครั้งที่ 1

 แบบบันทึกข้อความ

 แบบรายงานการเงิน

 

 แบบรายงานความก้าวหน้า

 -
 3. ส่งขออนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย ครั้งที่ 2

 แบบบันทึกข้อความ

 แบบรายงานการเงิน

 

 แบบรายงานความก้าวหน้า

หมายเหตุ : เฉพาะสัญญาทุนปี 2561 ลงไป

หนังสืออนุมัติขอขยายเวลาครั้งที่ 1
 4. ส่งขออนุมัติปิดโครงการวิจัย

 แบบบันทึกข้อความ

 แบบรายงานการเงิน

 บทสรุปผู้บริหาร

1. หนังสืออนุมัติขอขยายเวลาครั้งที่ 1
2. หนังสืออนุมัติขอขยายเวลาครั้งที่ 2
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี
4. สำเนาสัญญาการรับทุน
5. ผลงานการวิจัย
   -  รายงานฉบับสมบูรณ์
   -  manuscript
   -  reprint
 5. ส่งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัย

 แบบบันทึกข้อความ

    เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย