ดาวน์โหลดเอกสารการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

กิจกรรมทุนวิจัย เอกสารที่ต้องดาวน์โหลดและต้องส่ง เอกสารที่ต้องแนบส่ง
  1. ส่งรายงานความก้าวหน้า 6-7 เดือน

แบบบันทึกข้อความ
(รหัส SWURI-R-12)

 

 

แบบรายงานความก้าวหน้า

 
  2. ส่งขออนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย ครั้งที่ 1

แบบบันทึกข้อความ
(รหัส SWURI-R-12)

 

แบบรายงานความก้าวหน้า

 
  3. ส่งขออนุมัติปิดโครงการวิจัย

แบบบันทึกข้อความ
(รหัส SWURI-R-12)

แบบรายงานการเงิน
(รหัส SWURI-R-22)

บทสรุปผู้บริหาร

1. หนังสืออนุมัติขอขยายเวลาครั้งที่ 1
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชี
3. สำเนาสัญญาการรับทุน
4. ผลงานการวิจัย
   -  รายงานฉบับสมบูรณ์
   -  manuscript
   -  reprint
  4. ส่งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัย

แบบบันทึกข้อความ
(รหัส SWURI-R-12)

 

  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง