ดาวน์โหลดเอกสารแบบฝ่ายวิจัย

กิจกรรม เอกสารดาวน์โหลด เอกสารแนบ
 1. รายงานความก้าวหน้า 6-7 เดือน

 แบบบันทึกข้อความ

 

 แบบรายงานการเงิน

 แบบรายงานความก้าวหน้า

 
 2. ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย ครั้งที่ 1

 แบบบันทึกข้อความ

 แบบรายงานการเงิน

 แบบรายงานความก้าวหน้า

 
 3. ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย ครั้งที่ 2

 แบบบันทึกข้อความ

 แบบรายงานการเงิน

 แบบรายงานความก้าวหน้า

หนังสืออนุมัติขอขยายเวลาครั้งที่ 1
 4. ขออนุมัติปิดโครงการวิจัย

 แบบบันทึกข้อความ

 แบบรายงานการเงิน

 บทสรุปผู้บริหาร

1. หนังสืออนุมัติขอขยายเวลาครั้งที่ 1
2. หนังสืออนุมัติขอขยายเวลาครั้งที่ 2
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี
4. สำเนาสัญญาการรับทุน
5. ผลงานการวิจัย
   -  รายงานฉบับสมบูรณ์
   -  manuscript
   -  reprint
 5. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัย

 แบบบันทึกข้อความ

    เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย