ทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

  เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 "ประเภทโครงการชุด" และ "ประเภทโครงการริเริ่มแบบกำหนดทิศทาง"
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561

  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการ หรือ นักวิจัย หรือ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ที่จะขอรับ "ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561"
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (หมดเขตการรับสมัคร)

ทุนวิจัยคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

  เปิดรับสมัครคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อรับ 
- “ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษา” (รหัส GRAD T-1-61) 
- “ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย” (รหัส GRAD T-2-61) 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้เครือข่ายคอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภททุนวิจัยแบบมุ่งเป้า ผู้สนใจขอสมัครรับทุนสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ 2 ช่องทาง สามารถส่งข้อเสนอได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ภายในเวลา 16.00 น.

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

 

ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

          o ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)
          o ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
          o ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)

ผู้สนใจขอสมัครรับทุน สามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ ได้ถึงภายในเวลา 16.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบที่ 2  จำนวน 3 ประเภททุน

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

ทุนการวิจัยและการสอนระยะสั้น มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

 

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อรับทุนการทำวิจัยและการสอนระยะสั้น ผู้สนใจสามารถพิมพ์ใบสมัครแล้วส่งไปที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

โดยแบ่งเป็นคลัสเตอร์ 4 ด้าน ดังนี้
          1. ด้านเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          2. ด้านพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) ผู้รับผิดชอบโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          3. ด้านสังคมสูงอายุ (Ageing Society) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยมหดิล
          4. ด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้รับผิดชอบโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

ทุนสนับสนุนการวิจัยชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัลประจำปี 2560

 

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดให้นักวิจัยที่สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยโดยสามารถส่งกรอบข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีรอบพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ในเดือน เมษายน มิถุนายน สิงหาคม และ ตุลาคม 2560

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


(ข่าวทุนภายนอกทั้งหมด)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย