en-USth-TH

บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งจัดเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมตามแผนบริการวิชาการ (pdf) ดังต่อไปนี้

1. การจัดอบรมนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) สาขาวิชาเคมี ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ค่าย 1/2558 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

2. โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

แฟ้มเอกสาร (Archives)

  บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2557
  บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556