โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย "โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 12.45 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          โดยได้รับเกียรติจาก

  • รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
  • ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
  • ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
  • รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • และ ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

          ให้เกียรติเป็นวิทยากร และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและวิจัย

          ทั้งนี้ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในระบบออนไลน์ได้ที่ http://train.swu.ac.th/

 

เอกสารประกอบการเสวนา ของ รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) : ดาวน์โหลด (ppt)

  เอกสารประกอบการเสวนา ของ ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย : ดาวน์โหลด (ppt)

  เอกสารเพิ่มเติมของโครงการ : ดาวน์โหลด (pdf)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่อ คุณนพวรรณ หงษ์ทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ฝ่ายวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 18427

 

 

กำหนดการ
 

12.45 – 13.00 น.     ลงทะเบียน
13.00 – 16.00 น.     เสวนา  กรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
     
    1. รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
2. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
3. ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
4. รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
5. ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
    ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า
16.00 – 16.30 น.     ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น และซักถาม