โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ หัวข้อ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย
22 ธ.ค. 57 การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Basic) 19-1802 คณาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์การใช้ course.swu.ac.th
9 ม.ค. 58 การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Advanced) 19-1802 คณาจารย์ที่มีประสบการณ์การใช้ course.swu.ac.th
14 ม.ค. 58 การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม 10-110 ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม
15 ม.ค. 58 การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย DNN7 อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ชั้น 11 ห้อง 1101
ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน/นิสิตช่วยงานดูแลเว็บไซต์


 

 

การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Basic)

กำหนดการ การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Basic) (22 ธ.ค. 57) ห้อง 19-1802
ช่วงเช้า – เป็นการใช้ระบบในฐานะผู้เรียน
ช่วงบ่าย – เป็นการใช้ระบบในฐานะผู้สอน โดยใช้เครื่องมือ Content, Test&Survey, Assignment, Announcement, Forum
 

เวลา หัวข้อ
8.30 - 9.00   -  ลงทะเบียน
9.00 - 9.30   -  แนะนำประสบการณ์ Best Practice การใช้ระบบ ATutor
9.30 - 10.00   -  รู้จักองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ ATutor
  -  การเข้าสู่และออกจากระบบ (Login/Log-out)
  -  การเรียกดูเนื้อหาวิชาในฐานะผู้เรียน
10.00 - 10.30   -  การลงทะเบียนเรียนในฐานะผู้เรียน
  -  การปรับเปลี่ยนค่าตัวเลือกตามความชอบ (Preferences)
  -  การใช้ระบบการทดสอบ : การสอบออนไลน์
10.30 - 10.45   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00   -  การจัดการรายวิชาในฐานผู้สอน : การสร้างวิชาใหม่, การเปิดสิทธิ์การเข้าดูเนื้อหาวิชา, การอนุมัติการลงทะเบียนเรียนแต่ละวิชาของผู้สอน
12.00 - 13.00   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00   -  การสร้างเนื้อหา (Content)
14.00 - 14.30   -  การสร้างข้อสอบ (Test & Survey)
14.30 - 14.45   พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.00   -  การเชื่อมโยง Course syllabus มาไว้ใน ATutor
15.00 - 15.15   -  การสร้างประกาศ (Announcement)
  -  การสร้างการบ้าน (Assignment)
15.15 - 15.30   -  การสร้างกระดานข่าว (Forum)
15.30 - 15.45   -  การ Import/Export และ การ BackUp/Restore
15.45 - 16.00   -  ทำแบบประเมิน

หมายเหตุ ขอให้อาจารย์ผู้เข้าอบรม เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสอน (.doc , .pdf ,.ppt) ข้อสอบ และ course syllabus มาในวันอบรม

 

การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Advanced)

กำหนดการ การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Advanced) (9 ม.ค. 58) ห้อง 19-1802
ช่วงเช้า – เป็นการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับระบบ ATutor
ช่วงบ่าย – เป็นการใช้เครื่องมือ Content, Test&Survey, Assignment, Announcement, Forum และ Group
 

วันที่ หัวข้อ
8.30  -9.00   -  ลงทะเบียน
9.00 - 9.30   -  แนะนำประสบการณ์ Best Practice การใช้ระบบ ATutor
9.30 - 10.00   -  การสร้าง Course syllabus ในระบบ supreme
  -  การเชื่อมโยง Course syllabus มาไว้ใน ATutor
10.00 - 10.30   -  การลงทะเบียนให้ผู้เรียนเข้ารายวิชาในระบบ ATutor แบบอัตโนมัติโดย อ.ผู้สอน
  -  การ Export ข้อมูลรายชื่อนิสิตจากระบบ supreme
10.30 - 10.45   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00   -  การลงทะเบียนให้ผู้เรียนเข้ารายวิชาในระบบ ATutor แบบอัตโนมัติโดย   อ.ผู้สอน (ต่อ)
  -  การใช้โปรแกรม Excel และ Notepad ในการปรับแต่งข้อมูลนิสิต
  -  การ enroll ข้อมูลนิสิตเข้ารายวิชาโดย อ.ผู้สอน
12.00 - 13.00   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45   -  การสร้างเนื้อหา (Content)
13.45 - 14.30   -  การสร้างข้อสอบ (Test & Survey)
14.30 - 14.45   พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 14.55   -  การสร้างการบ้าน (Assignment)
14.55 - 15.05   -  การสร้างประกาศ (Announcement)
15.05 - 15.15   -  การสร้างกระดานข่าว (Forum)
15.15 - 15.30   -  การสร้างเนื้อหาแบบพิเศษ
15.30 - 15.45   -  การ Import/Export และ การ BackUp/Restore
15.45 - 16.00   -  ทำแบบประเมิน

หมายเหตุ
1. โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ อาจารย์ที่เคยอบรม ATutor เบื้องต้นมาแล้ว หรือ อาจารย์ที่มีใจสู้สู้ ^_^
2. ขอให้อาจารย์ผู้เข้าอบรม เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสอน (.doc , .pdf ,.ppt) ข้อสอบ และ course syllabus มาในวันอบรม


 

การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม

กำหนดการ การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม (14 ม.ค. 58) ห้อง 10-110

เวลา หัวข้อ
8.30 - 9.00   -  ลงทะเบียน
9.00 – 9.10   -  เปิดการอบรม  โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
9.10 – 10.10   -  หลักการจัดวาระการประชุม
       โดย คุณศิริรัตน์  เมธยาภา
10.10 – 12.00   -  การใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
       โดย คุณพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00   -  การใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
       โดย คุณนางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ
16.00 – 16.30   -  ประเมินสรุปโครงการ


 

เอกสารประกอบการอบรม : หนังสือเชิญประชุม (.doc) || คำสั่ง (.pdf)
แบบประเมินโครงการ

 

การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย DNN7

กำหนดการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย DNN7 (15 ม.ค. 58) อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 11 ห้อง 1101

เวลา หัวข้อ
8.30 - 9.00   -  ลงทะเบียน
9.10 – 10.30   -  หลักการการพัฒนาเว็บไซต์
10.30 – 10.45   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00   -  การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย DNN7
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30   -  ฝึกปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์
14.30 – 14.45   พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30   -  การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย DNN7 (tip & troubleshooting)
16.30 – 16.45   -  ประเมินสรุปโครงการ


แบบประเมินโครงการ

Contact Us
Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18408

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0