การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21" ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 8.45 – 16.15 น. ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียดดังเอกสารแนบ (กำหนดการ)
 

          ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://train.swu.ac.th/ (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม 2558 )  กำหนดการของโครงการ : ดาวน์โหลด (pdf)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่อ งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18432, 18435