การจัดอบรมนักเรียนโครงการสอวน. สาขาวิชาเคมี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ค่าย 1/2558

 วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2558 และ 17 - 19 ตุลาคม 2558
 ณ อาคาร 19 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โดยมีนักเรียนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 148 คน จากโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้

1. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
3. สตรีวิทยา
4. เซนต์คาเบรียล    
5. ทวีธาภิเศก    
6. สตรีวิทยา 2
7. เตรียมอุดมศึกษา    
8. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
9. สวนกุหลาบวิทยาลัย

10. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
11. ฤทธิยะวรรณาลัย
12. สาธิต มศว. ปทุมวัน
13. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ    
14. วัดสุทธิวราราม
15. สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
16. หอวัง    
17. อัสสัมชัญ    
18. สามเสนวิทยาลัย

 


 

 

 

 

 

ผู้ประสานงาน :  อาจารย์นิรันดร์ พงษ์พันธุ์                
วิทยากร : 
1. รศ.ดร.สิริธร สโมสร        
2. 
รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ        
3. ผศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์        
4. ผศ.ดร.สุนันท์ ชัยนะกุล        
5. ผศ.ดร.พรพิมล ประยงค์พันธ์    
6. ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์        
7. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์    
8. ดร.งามจิต ไพรงาม        
9. ดร.พรทิพย์ บุญศรี            
10. ดร.ดวงแข ศรีคุณ                

นักวิทยาศาสตร์ :
1. นางสาวสมพร ติยะศรี    
2. นายวิรัช วงศ์ภักดี        
3. นายพุฒิพัฒน์ เบญจปรีชาพัฒน์ 
4. นางสาวพรธนนันท์ ภารุ่งเรืองธนบดี

ฝ่ายอุปกรณ์โสตและทัศนูปกรณ์ :  นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ            
ฝ่ายอาคารสถานที่ :  นายนรงค์ วงษ์งาม                
ฝ่ายเอกสาร :  นางสาวอรัญญา ขำธานี    

 

Contact Us
Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18408

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0