โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

 วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2558
 ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 2

          คณะวิทยาศาสตร์เห็นความสำคัญของการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคนคุณภาพชีวิตในชุมชนดีขึ้น ในปีงบประมาณ 2559  คณะวิทยาศาสตร์ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในด้านคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คหกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งงานวิจัยด้านเคมีและชีววิทยา มาบูรณาการในการบริการวิชาการ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูที่สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และจัดฐาน กิจรรมให้ความรู้แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

         1. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         2. พัฒนานักเรียนให้มีแรงบันดาลใจมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
         3. เพื่อนำนักวิชาการ นักวิจัย และ นิสิต จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเป็นการนำวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2558

สถานที่ดำเนินการ

        โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  600  คน  ได้แก่

  1. คณาจารย์  บุคลากร  และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จำนวน 140  คน
  2. คณะครู  นักเรียน  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 7  จำนวน  410  คน
  3. คณะครู  และนักเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน 50 คน

 

 

Contact Us
Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18408

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0