การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัย Virtual Research Unit ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และเพื่อให้ทีมนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง ได้เกิดการบรูณาการงานวิจัยระหว่าศาสตร์ รวมถึงการได้ต่อยอดงานวิจัยอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือการถูกนำผลงานวิจัยใช้ประโยขน์ในวงกว้าง หรือการเผยแพร่ผลงานระดับสากล ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้คณะวิทยาศาสตร์และบุคลากรในคณะฯได้เป็นที่รู้จัก และสามารถแสดงศักยภาพของนักวิจัยเชิงประจักษ์ได้เด่นชัดในมุมมองของหน่วยงานภายนอก จึงมีความประสงค์ในการสนับสนุนการทำวิจัยให้กับทีมวิจัยที่มีความพร้อมทั้งทางด้านงานวิจัย อุปกรณ์ และทีมวิจัย ให้ได้รับทุนสนับสนุนในการทำวิจัยในหน่วยวิจัย Virtual Research Unit โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรเงินรายได้จำนวนหนึ่งเพื่อกระตุ้นการริเริ่มทำโครงการวิจัย

          คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประสงค์ขอรับทุน สามารถอ่านรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่นี่ และสมัครขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มีนาคม 2564  

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
6667

Categories

Archive