27 พ.ค. 2016

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  / 

           ด้วย คณะวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

          ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานผ่านระบบ http://www.journal.fit.ssru.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 02-160-1438 ต่อ 22  โทรสาร 02-160-1440

Print

Number of views (11937)      Comments (0)

Archive