Montawan / 21 กุมภาพันธ์ 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2

          ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ “โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2” จัดโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

         ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

         โดยโครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพให้นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนา งานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับผลงานวิจัยของนักวิจัยให้สูงขึ้น และมีการเผยแพร่ได้มากขึ้น
         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arda.or.th/datas/file/1484021040.pdf และสมัครผ่านระบบ pdms.arda.or.th ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
10606

Categories

Archive