โครงการการขยายผลการใช้หลักสูตร STEM 2 เรื่อง พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

          ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดการประชุมการปรับปรุงหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง เรื่องพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ 7 - 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 1402 ชั้น 14 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ 

           ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

Print
2902

Categories

Archive