26 ม.ค. 2017

ผลการพิจารณาทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้ประกาศเรื่อง ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 9 ทุน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Print

Number of views (5641)      Comments (0)

Archive