โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตหลักสูตรทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี-ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม "โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร" เรื่อง "การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด"

          บรรยายโดย ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว) ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 14.30 น. (บรรยายเวลา 9.00 - 11.00 น. และฝึกภาคปฏิบัติ "การใช้โปรแกรมช่วยตัดเกรด (Excell)" ช่วงเวลา 11.00 - 12.00 น., 13.00 - 14.00 น.) ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่ http://train.swu.ac.th จำนวนจำกัด 70 ท่าน บัดนี้ - 24 มีนาคมนี้ (กำหนดการ)

ไฟล์ประกอบการอบรม

  1. หลักการวัดและประเมินผล
  2. Syllabus มคอ.3 การประเมินผลการเรียนรู้
  3. CP212 All Scores Grade
  4. CP212 Midterm B01
  5. Analysis Scored Test

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18416

Print
7993

Categories

Archive