1 ก.ย. 2017

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)

           คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศผลการพิจารณา "ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561"

           - ผลการพิจารณาทุน

           ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 10-108 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์

           เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของรายวิชาที่ช่วยสอนเสร็จแล้ว โดยนิสิตต้องแนบบันทึกแบบฟอร์ม วท. 5-04 รับรองจากอาจารย์ผู้ประสานงานในรายวิชา พร้อมใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือเอกสารขออนุมัติขอจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

           - แบบฟอร์ม วท 5-04

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (4762)      Comments (0)

Archive