ผลงาน/รางวัล

Montawan / 1 พฤศจิกายน 2559 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

รางวัล The Best Paper Award The 3rd Innovation and Analytics Conference & Exhibition (IACE 2016)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ศญาพัฒน์ สุขใส อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว และ นางสาวฐิติวรดา นคราวงศ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ธีระพล สลีวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จากการได้รับ "รางวัล The Best Paper Award" The 3rd Innovation and Analytics Conference & Exhibition (IACE 2016) จากผลงาน เรื่อง "Numerial Analysis for Mathematical Model of Heart Excitation" ซึ่งจัดโดย School of Quantitative Sciences, University Utara Malaysia, Kedah ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559

         - Article เรื่อง Numerial Analysis for Mathematical Model of Heart Excitation

Print
7938
Please login or register to post comments.