หน่วยวิจัยเฉพาะทาง (Virtual Research Unit)

          โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 – 2561 อยู่ภายใต้โครงการหลัก  โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก

          การพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นรากฐานที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพราะผลงานวิจัยจะนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ คณะวิทยาศาสตร์จึงให้ความสำคัญและส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติงานวิจัย เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

          “หน่วยวิจัยเฉพาะทาง” นี้เป็นหน่วยวิจัยเสมือน (Virtual Research Unit) ที่ใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างบรรยากาศในการสร้างงานวิจัย โดยหน่วยวิจัยนี้เป็นการรวมตัวของคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ที่มีความรู้ความชำนาญในการทำวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง มารวมตัวกันเพื่อเป้าหมายหลักในการแบ่งปัน เรียนรู้ และพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา หรือสหสาขาวิชา จึงนับเป็นกลไกสำคัญที่คณะวิทยาศาสตร์ใช้ในการพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิจัยอย่างมีทิศทางให้แก่ คณาจารย์และบุคลากร เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยต่อไป

คณะกรรมการบริหารโครงการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
5. รองศาสตราจารย์สุนิตย์ สุขสำราญ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนต์ ชายเกตุ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาภัค ศรียาภัย
8. อาจารย์ปณิธาน วนากมล
9. นางสาวชัญญาภัค แผ่นคำ
10. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
11. นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง
12. นางสาวปราณี ประสงค์
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 


 โดยหน่วยวิจัยต่าง ๆ มีดังนี้

หน่วยวิจัยที่ 1 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีสังเคราะห์เพื่อการค้นพบทางยา
หัวหน้าหน่วยวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์ สุขสำราญ

ชื่อโครงการวิจัย คณะนักวิจัย
โครงการวิจัยหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Garcinia และเชื้อราเอ็นโดไฟต์

หัวหน้าหน่วยวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์ สุขสำราญ
สมาชิกหน่วยวิจัย :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริธร สโมสร
2. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีกานต์ น้ำสอาด
4. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ บุญศรี
5. อาจารย์ ดร.ณัฐพล อภิรติกุล

 

หน่วยวิจัยที่ 2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์และพืช
หัวหน้าหน่วยวิจัย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

โดยประกอบด้วยโครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยที่ 2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์และพืชทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้

ชื่อโครงการวิจัย คณะนักวิจัย
1. การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์โปรตีนของ nervous necrosis virus (NNV) เพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ NNV ในปลากะรัง หัวหน้าหน่วยวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
สมาชิกหน่วยวิจัย :
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช
1. อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม
2. การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการตรวจอิมมูโนโกลบูลินของปลานิล
3. การเพิ่มความสามารถในการทนแล้งของมะเขือเทศด้วยสารบราสสิโนสเตียรอยด์มิมิก

 

หน่วยวิจัยที่ 3 การออกแบบสารประกอบสังเคราะห์และสารประกอบจากธรรมชาติในการศึกษาปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุล
หัวหน้าหน่วยวิจัย :
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร

ชื่อโครงการวิจัย คณะนักวิจัย
การออกแบบสารประกอบสังเคราะห์และสารประกอบจากธรรมชาติในการศึกษาปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุล 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน

 

หน่วยวิจัยที่ 4 ฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
หัวหน้าหน่วยวิจัย :
อาจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์

ชื่อโครงการวิจัย คณะนักวิจัย
ฟิสิกส์อนุภาคฮาดรอน-ฟิสิกส์อนุภาคฮิกส์-ฟิสิกส์หลุมดำและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 1. อาจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ มุศิริ
3. อาจารย์ ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์
4. อาจารย์ ดร.เข้ม พุ่มสะอาด
5. อาจารย์ ดร.นพมณี ศุภนาม

 

หน่วยวิจัยที่ 5 หน่วยวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Swu Computer Science and Information Technology Research Unit (CSIT))
หัวหน้าหน่วยวิจัย :
อาจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ

ชื่อโครงการวิจัย คณะนักวิจัย
การเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการสื่อสารข้อมูลในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สมาชิกหน่วยวิจัย :
1. อาจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนทฺ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุขพัฒน์