เครื่องมือวิเคราะห์เชิงแสง

ภาควิชาเคมี

Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR)

Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR)
ยี่ห้อ / Brand : Perkin Elmer
รุ่น / Model : AAanlyst 300
รายละเอียด / Description : ใช้วิเคราะห์หาชนิดหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์และปริมาณสารโดยการวัดการดูดกลืนแสงของสารในช่วง Infrared (IR)
ภาควิชา : ภาควิชาเคมี

 

 

UV-VIS spectrophotometer

UV-VIS spectrophotometer
ยี่ห้อ / Brand : SHIMUDZU
รุ่น / Model : UV-2450
ดีเทคเตอร์ / Detector : diode array
รายละเอียด / Description : ใช้ในการวิเคราะห์สารทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสงของสารที่อยู่ในช่วง Ultraviolet (UV) และ Visible (VIS) (ความยาวคลื่นในช่วง 200-900 nm) สามารถวิเคราะห์ได้กับสารประเภทสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ทั้งที่มีสีและไม่มีสี
ภาควิชา : ภาควิชาเคมี

 

 

UV-VIS spectrophotometer

UV-VIS spectrophotometer
ยี่ห้อ / Brand : JASCO
รุ่น / Model : V-750
ดีเทคเตอร์ / Detector : diode array
รายละเอียด / Description : ใช้ในการวิเคราะห์สารทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสงของสารที่อยู่ในช่วง Ultraviolet (UV) และ Visible (VIS) (ความยาวคลื่นในช่วง 200-900 nm) สามารถวิเคราะห์ได้กับสารประเภทสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ทั้งที่มีสีและไม่มีสี
ภาควิชา : ภาควิชาเคมี

 

Spectrofluorometer (Fluoro) รุ่น FP-8300

Spectrofluorometer (Fluoro) รุ่น FP-8300
ยี่ห้อ / Brand : JASCO
รุ่น / Model : FP-8300
รายละเอียด / Description : ใช้ในการวิเคราะห์สารทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยอาศัยหลักการวาวแสงของสารที่ถูกกระตุ้นจากแหล่งกำเนิดแสง หรือปฏิกิริยาเคมี เป็นเทคนิคที่มีความไวสูง เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์สารปริมาณน้อย สามารถวิเคราะห์ได้กับสารประเภทสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์
ภาควิชา : ภาควิชาเคมี

 

 

ภาควิชาชีววิทยา

Microscope

Microscope
ยี่ห้อ / Brand : LEICA
รุ่น / Model : DM750
รายละเอียด / Description : ชุดกล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1105

 

 

UV visible spectrometer (UV-1800)

UV visible spectrometer (UV-1800)
ยี่ห้อ / Brand : SHIMADZU
รุ่น / Model : -
รายละเอียด / Description : เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง UV
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1113

 

 

Spectrophotometer

Spectrophotometer
ยี่ห้อ / Brand : Unico
รุ่น / Model : S1200
รายละเอียด / Description : เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1113

 

 

Stereo Microscope

Stereo Microscope
ยี่ห้อ / Brand : Olympus
รุ่น / Model : iSZX12
รายละเอียด / Description : ชุดกล้องสเตอริโอถ่ายภาพ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1113

 

 

Microscope

Microscope
ยี่ห้อ / Brand : Olympus
รุ่น / Model : BX51
รายละเอียด / Description : ชุดกล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1113

 

 

Microscope

Microscope
ยี่ห้อ / Brand : Olympus
รุ่น / Model : IX70
รายละเอียด / Description : ชุดกล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1113

 

 

Microscope

Microscope
ยี่ห้อ / Brand : Olympus
รุ่น / Model : CK30
รายละเอียด / Description : ชุดกล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1113

 

ภาควิชาวัสดุศาสคร์

กล้องส่องโลหะสำหรับตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

กล้องส่องโลหะสำหรับตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค
ยี่ห้อ / Brand : OLYMPUS
รุ่น / Model : BX60
รายละเอียด / Description : สำหรับส่องโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

เครื่องถ่ายทอดสัญญาภาพจากกล้องจุลทรรศน์

เครื่องถ่ายทอดสัญญาภาพจากกล้องจุลทรรศน์
ยี่ห้อ / Brand : Gammaco
รุ่น / Model : MC-1
รายละเอียด / Description : ใช้ส่องดูตัวอย่างได้หลายแบบ เช่น ส่องดูทั่วไป การต่อเครื่องถ่ายทอดสัญญาเข้ากล้องจุลทรรศน์
ภาควิชา : ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ห้อง 6-208

 

 

กล้องจุลทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์
ยี่ห้อ / Brand : NUV TECH
รุ่น / Model : GLD-040
รายละเอียด / Description : หัวกล้องชนิด 2 กระบอกตา แบบ Sidentopf มีระบบ ป้องกันเชื้อรา กำลังขยาย 10 เท่า เห็นภาพกว้าง 18 มม. ปรับระยะระหว่างตาได้ ตั้งแต่ 48 -75 มิลลิเมตร
ภาควิชา : ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ห้อง 6-208

 

 

กล้องถ่ายรูปความเร็วสูงทดลอง

กล้องถ่ายรูปความเร็วสูงทดลอง
ยี่ห้อ / Brand : Canon
รุ่น / Model : EOS7D
รายละเอียด / Description : ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง 8 ภาพต่อวินาที ติดต่อกัน 94 ภาพ (JPG) หรือ 15 ภาพ (RAW) ที่ความละเอียด 14 บิต
ภาควิชา : ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ห้อง 6-208