หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)


สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 

 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)


สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป