หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)


สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)


 


สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา