คู่มือสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (update: 9-3-64)
  ใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  คำขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มลืมสแกนลายนิ้วมือ
  แบบฟอร์มขอออกก่อนเวลาเลิกงาน
  แบบฟอร์มการลาพักผ่อน-ลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ
  แบบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร
  PER_202 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
  HRD-SWU-01 ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิชาการ
  PER_207 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ
  HRD-SWU-02 การขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย
  HRD-SWU-02_01_พนักงาน โครงการหรือแนวการศึกษา อบรม และเหตุผลความจำเป็น
  HRD-SWU-02_03_ข้าราชการ โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
  HRD-SWU-05 การขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
  HRD-SWU-06 แแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรม การปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น
  HRD-SWU-07 แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ฝึกอบรม นำเสนอผลงานทางวิชาการ
  พนักงาน_แบบฟอร์มขอลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
  ข้าราชการ_การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
  แบบฟอร์มปรับวุฒิการศึกษา_พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  HRD-SWU-03 ขอยกเลิกการขออนุมัติ