เอกสารดาวน์โหลดเกี่ยวกับการขอรับทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสาร รหัสเอกสาร ดาวน์โหลด
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ทุนประเภทที่ 1-4 SCI-SWU-01-64
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ทุนประเภทที่ 5 SCI-SWU-02-64
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 Technology Readiness Level-TRL  
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 SDG Detail  
เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 OKR in each Platform  
เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวทางการรับและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม
 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 5 คู่มือแนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์