แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566

การจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายและรัฐบาล ดาวน์โหลด
  คำอธิบายนโยบาย งบประมาณ พ.ศ. 2564
  แบบฟอร์มคำขอจัดทำงบประมาณฯ 2564

 

งบประมาณเงินรายได้ ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  เกณฑ์การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
  แบบฟอร์มจำนวนนิสิตที่ใช้ในการจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดาวน์โหลด
  แนวปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
  แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ข้อมูลจำนวนนิสิต ดาวน์โหลด
  แผนการรับนิสิต ปี 2564 (2563-2568)
  จำนวนนิสิต ทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ปี 2564

 

สาขาขาดแคลน ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายฯ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  แบบฟอร์มแยกเงินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มและพยาบาลเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 64

 

แบบฟอร์มคำขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มคำขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ปีงบประมาณ 2561

 

แผนอื่น ๆ ดาวน์โหลด
  แผนการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินเหตุอัคคีภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  แผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ ดาวน์โหลด
  แบบคำขอการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
  แบบฟอร์มอัตรากำลัง ประจำปี 2558 (สายวิชาการ)
  รายละเอียดและแบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และในกรณีที่มีปัญหาในการ download หรือเปิดไฟล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อที่ คุณสัญญา (โทร. 1-8423) หรือแจ้งมาทาง e-mail : sanya@g.swu.ac.th