ตารางการยื่นจดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2555

ในปีการศึกษา 2555 นี้ มีผลงานวิจัยที่ยื่นคำขอการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงานที่สังกัด
1 แยมสาหร่ายไก รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย ภาควิชาเคมี
2 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดมังคุดทีมีปริมาณสารแซนโทนสูง รศ.ดร.สุนิตย์ สุขสำราญ ภาควิชาเคมี

 

 

 


การยื่นจดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย

 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้มีการผลักดันให้คณาจารย์ นักวิจัยเพื่อยื่นจดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย ซึ่งได้ดำเนินการขอยื่นจดลิขสิทธิ์ ไปทั้งสิ้น 24 ผลงาน และได้การรับรองลิขสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น 5 ผลงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงานที่สังกัด ทะเบียนที่รับรอง
1 บทสรุปผู้บริหารของงานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม 
เรื่อง สารอินทรีย์สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี
อ.ดร.น้ำฝน  คูเจริญไพศาล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ว.21277
2 บทสรุปผู้บริหารของงานวิจัย : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของวิธีการย้อมสีด้วยซาฟรานีนโอและฟาสกรีนซาฟรานีนโอ
และแอนิลีน และไกเกริท์สฮีมาโทซิลินสำหรับศึกษาใบ
อ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ชีววิทยา ว.21044
3 บทสรุปผู้บริหารของงานวิจัย : การพัฒนาน้ำยาชุบทองสี
สำหรับการผลิตเครื่องประดับ
อ.ดร.สุจิตรา  ศรีสังข์ เคมี ว.23480
4 การลดน้ำตาล การใช้แป้งข้าวเจ้า และการใช้น้ำนมถั่วเหลือง
ทดแทนกะทิต่อคุณภาพของขนมกล้วย
อ.ศาลินา  วงษ์ไทย คหกรรมศาสตร์ ว.23614
5 การผลิตไวน์โดยใช้ Saccharomyces cerevisiae 
เซลล์ตรึงรูปในผลไม้
ผศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ ชีววิทยา ว.23615

 


การยื่นจดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้มีการผลักดันให้คณาจารย์ นักวิจัยเพื่อยื่นจดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย ซึ่งได้ดำเนินการขอยื่นจดลิขสิทธิ์ ไปทั้งสิ้น 24 ผลงาน และได้การรับรองลิขสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น 5 ผลงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงานที่สังกัด ทะเบียนที่รับรอง
1 บทสรุปผู้บริหารของงานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม 
เรื่อง สารอินทรีย์สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี
อ.ดร.น้ำฝน  คูเจริญไพศาล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ว.21277
2 บทสรุปผู้บริหารของงานวิจัย : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของวิธีการย้อมสีด้วยซาฟรานีนโอและฟาสกรีนซาฟรานีนโอ
และแอนิลีน และไกเกริท์สฮีมาโทซิลินสำหรับศึกษาใบ
อ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ชีววิทยา ว.21044
3 บทสรุปผู้บริหารของงานวิจัย : การพัฒนาน้ำยาชุบทองสี
สำหรับการผลิตเครื่องประดับ
อ.ดร.สุจิตรา  ศรีสังข์ เคมี ว.23480
4 การลดน้ำตาล การใช้แป้งข้าวเจ้า และการใช้น้ำนมถั่วเหลือง
ทดแทนกะทิต่อคุณภาพของขนมกล้วย
อ.ศาลินา  วงษ์ไทย คหกรรมศาสตร์ ว.23614
5 การผลิตไวน์โดยใช้ Saccharomyces cerevisiae 
เซลล์ตรึงรูปในผลไม้
ผศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ ชีววิทยา ว.23615

 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร           

          :: เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุด หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สิทธิบัตรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน คือ สิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันล้วนแล้วแต่เป็นผลที่ได้จากการประดิษฐ์คิดค้นทั้งสิ้น เช่น การพัฒนาเกี่ยวกับผงซักฟอก ซึ่งปัจจุบันเป็นผงซักฟอกชนิดเข้มข้นและมีประสิทธิภาพในการซักล้างสูง เป็นต้น ดังนั้น สิทธิบัตร จึงมีส่วนช่วยในการดำรงชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสะบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น

           :: สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด

           :: การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม

           :: การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์วเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม

           :: ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย

            :: อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์

********************************************************

การจดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ

การแจ้งจดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

  เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา


การจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

  Flow Chart-ยื่นคำขอ 
  Flow Chart-แก้ไขคำขอ
  รายชื่อแบบฟอร์มขอจดทรัพย์สินทางปัญญา