วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของคณะ

การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กองการเจ้าหน้าที่)

1. หลักเกณฑ์การกำหนดกรอบอัตรากำลัง
2. กรอบอัตรากำลังรายปี และกรอบอัตรากำลังระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

2.1 สรุปแผนอัตรากำลังรายปีและระยะ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)
2.2 แผนการเปลี่ยนแปลงอัตรากำลังระยะ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)
2.3
แผนการบริหารจัดการอัตราที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ (อัตราว่าง)
2.4 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) และประโยชน์ตอบแทน
2.5
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
2.6 การวิเคราะห์อัตรากำลังที่ควรจะมีของสายวิชาการ
2.7 การวิเคราะห์อัตรากำลังที่ควรจะมีของสายสนับสนุวิชาการ
2.8 จำนวนที่ขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบประมาณเงินแผ่นดินและรายได้)

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ วิเคราะห์ภาระงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 

การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งานนโยบายและแผน)

1. หลักเกณฑ์การกำหนดกรอบอัตรากำลัง
2. กรอบอัตรากำลังรายปี และกรอบอัตรากำลังระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

2.1 สรุปแผนอัตรากำลังรายปีและระยะ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)
2.2 แผนการเปลี่ยนแปลงอัตรากำลังระยะ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)
2.3
แผนการบริหารจัดการอัตราที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ (อัตราว่าง)
2.4 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) และประโยชน์ตอบแทน
2.5
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
2.6 การวิเคราะห์อัตรากำลังที่ควรจะมีของสายวิชาการ
2.7 การวิเคราะห์อัตรากำลังที่ควรจะมีของสายสนับสนุวิชาการ
2.8 จำนวนที่ขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบประมาณเงินแผ่นดินและรายได้)

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ วิเคราะห์ภาระงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดข้อมูล SCH, FTES

เทอม 1/2557 (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
เทอม 2/2557 (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
สรุปรวมข้อมูล SCH, FTES เทอม 1/2557 และเทอม 2/2557 (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)

 

Contact Us
Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18408

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0