ทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

  เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 "ประเภทโครงการชุด" และ "ประเภทโครงการริเริ่มแบบกำหนดทิศทาง"
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561

  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการ หรือ นักวิจัย หรือ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ที่จะขอรับ "ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561"
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (หมดเขตการรับสมัคร)

ทุนวิจัยคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

  เปิดรับสมัครคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อรับ 
- “ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษา” (รหัส GRAD T-1-61) 
- “ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย” (รหัส GRAD T-2-61) 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ทุนการวิจัยและการสอนระยะสั้น มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

 

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อรับทุนการทำวิจัยและการสอนระยะสั้น ผู้สนใจสามารถพิมพ์ใบสมัครแล้วส่งไปที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

โดยแบ่งเป็นคลัสเตอร์ 4 ด้าน ดังนี้
          1. ด้านเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          2. ด้านพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) ผู้รับผิดชอบโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          3. ด้านสังคมสูงอายุ (Ageing Society) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยมหดิล
          4. ด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้รับผิดชอบโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

ทุนสนับสนุนการวิจัยชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัลประจำปี 2560

 

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดให้นักวิจัยที่สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยโดยสามารถส่งกรอบข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีรอบพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ในเดือน เมษายน มิถุนายน สิงหาคม และ ตุลาคม 2560

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


(ข่าวทุนภายนอกทั้งหมด)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย