ทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

  เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 "ประเภทโครงการชุด" และ "ประเภทโครงการริเริ่มแบบกำหนดทิศทาง"
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561

  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการ หรือ นักวิจัย หรือ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ที่จะขอรับ "ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561"
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (หมดเขตการรับสมัคร)

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

ทุนสนับสนุนการวิจัยชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัลประจำปี 2560

 

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดให้นักวิจัยที่สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยโดยสามารถส่งกรอบข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีรอบพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ในเดือน เมษายน มิถุนายน สิงหาคม และ ตุลาคม 2560

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 3 ประเภททุน

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ใน 3 ประเภททุน ได้แก่
1. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง Natural Products for Drug Discovery
2. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง Biodiversity
3. ทุน Newton Advanced Fellowship

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

ทุนสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund)

 

ทุนสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในลักษณะเงินสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของรัฐที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธินำผลงานวิจัยมาต่อยอดโดยสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณโครงการ ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ ไม่เกิน 1,700,000 บาท สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีอื่นๆ

  ประกาศรับสมัคร

 


 

ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) โดยแบ่งขอบเขตการวิจัย ออกเป็น 4 ขอบเขต ดังนี้
          1. แนวทางการให้สวัสดิการและสวัสดิภาพด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
          2. แนวทางการให้สวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว
          3. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว
          4. แนวทางการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
    ประกาศรับสมัคร

 


 

ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET 2560

 

รัฐบาลออสเตรีย รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อรับทุน “Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET 2560” สำหรับไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษา ประเทศออสเตรีย แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. Post-doctoral Grant (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก)
2. Ph.D. Grant (ทึุนปริญญาเอก)
3. Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาเอก)
4. Music Grant (ทุนดนตรี)

  ประกาศรับสมัคร

 

(ข่าวทุนภายนอกทั้งหมด)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย