ทำเนียบคณบดี

     
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ
(พ.ศ. 2518 – 2526)
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  พรหมบุญ
(พ.ศ. 2526 – 2530)
  ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ยกส้าน
(พ.ศ. 2530 – 2532)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาภรณ์  วีรสาร
(พ.ศ. 2532 – 2536)
             
     
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ  มิลินทสูต
(พ.ศ. 2536 – 2538)
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  ทองอยู่
(พ.ศ. 2538 – 2540)
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  มากตุ่น  
(พ.ศ. 2540 – 2544)
  อาจารย์ ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์
(พ.ศ. 2544 – 2548)
             
         
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  มากตุ่น
(พ.ศ. 2548 – 2557)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์
(พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)
       

 

ทำเนียบคณบดี_เก่า

รายนามคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อดีต-ปัจจุบัน

 

ลำดับ รายนามคณบดี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์พงษ์  ทองเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ
พ.ศ. 2518 – 2526
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  พรหมบุญ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  พรหมบุญ
พ.ศ. 2526 – 2530
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ยกส้าน
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ยกส้าน
พ.ศ. 2530 – 2532
4. ู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาภรณ์  วีรสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาภรณ์  วีรสาร
พ.ศ. 2532 – 2536
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ  มิลินทสูต
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ  มิลินทสูต
พ.ศ. 2536 – 2538
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  ทองอยู่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  ทองอยู่
พ.ศ. 2538 – 2540
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  มากตุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  มากตุ่น    
พ.ศ. 2540 – 2544
8. อาจารย์ ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์
อาจารย์ ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์
พ.ศ. 2544 – 2548
9. ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  มากตุ่น
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  มากตุ่น
พ.ศ. 2548 – 2557
10.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน