รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ(พ.ศ. 2518 – 2526)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา พรหมบุญ(พ.ศ. 2526 – 2530)
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน(พ.ศ. 2530 – 2532)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาภรณ์ วีรสาร(พ.ศ. 2532 – 2536)
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต(พ.ศ. 2536 – 2538)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองอยู่(พ.ศ. 2538 – 2540)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น(พ.ศ. 2540 – 2544)
อาจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์(พ.ศ. 2544 – 2548)
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น(พ.ศ. 2548 – 2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์(พ.ศ. 2557 – 2561)
ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร(พ.ศ. 2561 – 2565)