บุคลากรสำนักงานคณบดี

          สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้

          1. งานบริหารและธุรการ
          2. งานบริการการศึกษา
          3. งานคลังและพัสดุ
          4. งานนโยบายและแผน


นางศุภณัฏฐ์ ภักตรา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

สารบรรณ

นางสำเนียง วงษ์งาม
เบอร์ติดต่อ : 18447
E-mail : samniang@g.swu.ac.th

  นายสิงหา วงศา
เบอร์ติดต่อ : 18447
E-mail : singhaw@g.swu.ac.th
หัวหน้างานบริหารและธุรการ        

การเจ้าหน้าที่

นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช
เบอร์ติดต่อ : 18415
E-mail : wallika@g.swu.ac.th
  นางสาวกุสุมา สุขใหม่
เบอร์ติดต่อ : 18418
E-mail : kusumas@g.swu.ac.th
         

อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ

นายนรงค์ วงษ์งาม
เบอร์ติดต่อ : 18440
E-mail : narongw@g.swu.ac.th
  นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ
เบอร์ติดต่อ : 18447
E-mail : chalayut@g.swu.ac.th
         
นายชุมพร เทียมจันทร์
เบอร์ติดต่อ : 18440
E-mail : -
  นายทักสิน กสิกรรม
เบอร์ติดต่อ : 18440
E-mail : -
         
นายสังคม อุดสัย
เบอร์ติดต่อ : 18440
E-mail : -
     
         

บริการเอกสารและอัดสำเนา

นายกำชัย สิงห์สงหา
เบอร์ติดต่อ : 18445
E-mail : kamchai@g.swu.ac.th
  นางสาวลัดดา นี้ละไทย
เบอร์ติดต่อ : 18417, 18016
E-mail : -
         

งานประชุม

นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ
เบอร์ติดต่อ : 18417
E-mail : pilasluk@g.swu.ac.th
     

จัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร

 

ส่งเสริมวิชาการ

นางสาวยุภาวดี โคษา
เบอร์ติดต่อ : 18435
E-mail : yupawadee@g.swu.ac.th

  นางวนิดา ภาษีผล
เบอร์ติดต่อ : 18432
E-mail : vaniday@g.swu.ac.th
หัวหน้างานบริการการศึกษา        

บริหารงานวิจัย

 

กิจการนิสิต

นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง
เบอร์ติดต่อ : 18427
E-mail : noppawan@g.swu.ac.th
  นายธรรมนูญ เหลาคม
เบอร์ติดต่อ : 18438
E-mail : thammanoon@g.swu.ac.th
         

บริการวิชาการ

     
         

การเงินและบัญชี

นางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ
เบอร์ติดต่อ : 18412
E-mail : jerawan@g.swu.ac.th

   
หัวหน้างานคลังและพัสดุ      
นางสาวกมลทิพย์ สงแจ้ง
เบอร์ติดต่อ : 18411
E-mail : kamontips@g.swu.ac.th
นางสาวพนิดา เต๋ากระโทก
เบอร์ติดต่อ : 18425
E-mail : panidata@g.swu.ac.th
       

พัสดุ

นางสาวสุพรรณี เหม็นภัย
เบอร์ติดต่อ : 18409
E-mail : suphannee@g.swu.ac.th
นางสาวภัทรภร ศรีจานเหนือ
เบอร์ติดต่อ : 18413
E-mail : pitaya@g.swu.ac.th
       
       

วางแผนและพัฒนา / แผนงบประมาณ

 

ติดตามและประเมินผล

นายสัญญา พาลุน
เบอร์ติดต่อ : 18423
E-mail : sanya@g.swu.ac.th

  นางสาวปราณี ประสงค์
เบอร์ติดต่อ : 18418
E-mail : praneepr@g.swu.ac.th
หัวหน้างานนโยบายและแผน        

สื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
เบอร์ติดต่อ : 18408
E-mail : kiattisakp@g.swu.ac.th
  นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม
เบอร์ติดต่อ : 18424
E-mail : montawan@g.swu.ac.th
         

ประกันคุณภาพการศึกษา

นางชลรดา สารทสมัย
เบอร์ติดต่อ : 18416
E-mail : chonlada@g.swu.ac.th