บุคลากรสำนักงานคณบดี

          สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้

          1. งานบริหารและธุรการ
          2. งานบริการการศึกษา
          3. งานคลังและพัสดุ
          4. งานนโยบายและแผน


นางศุภณัฏฐ์ ภักตรา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
📧 : warapop at g.swu.ac.th ☎ : 18420

 

  สารบรรณ

 

นางสำเนียง วงษ์งาม
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
📧 : samniang at g.swu.ac.th ☎ : 18447

 

นายสิงหา วงศา
นักจัดการงานทั่วไป
📧 : singhaw at g.swu.ac.th ☎ : 18407

  การเจ้าหน้าที่

 

นางสาวกุสุมา สุขใหม่
นักทรัพยากรบุคคล
📧 : kusumas at g.swu.ac.th ☎ : 18445

 

นางสาวปวีณา พาณิชชัยกุล
นักทรัพยากรบุคคล
📧 : paweenap at g.swu.ac.th ☎ : 18428

  อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ

 

นายนรงค์ วงษ์งาม
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
📧 : narongw at g.swu.ac.th ☎ : -

 

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
📧 : chalayut at g.swu.ac.th ☎ : -

นายทักสิน กสิกรรม
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายสังคม อุดสัย
พนักงานขับรถยนต์

  บริการเอกสารและอัดสำเนา  

 

นายกำชัย สิงห์สงหา
พนักงานบริการ
📧 : kamchai at g.swu.ac.th ☎ : 18415

 
  จัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร  

 

นางสาวยุภาวดี โคษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
📧 : yupawadee at g.swu.ac.th ☎ : 18435

 

นายชนะชัย ทองอยู่
นักวิชาการศึกษา
📧 : chanachai at g.swu.ac.th ☎ :

  ส่งเสริมวิชาการ
 

 

นางวนิดา ภาษีผล
นักวิชาการศึกษา
📧 : vaniday at g.swu.ac.th ☎ : 18432

 
  บริหารงานวิจัย   กิจการนิสิต

 

นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป
(ผู้ประสานงานวิจัย)
📧 : noppawan at g.swu.ac.th ☎ : 18427

 

นายธรรมนูญ เหลาคม
นักจัดการงานทั่วไป
📧 : thammanoon at g.swu.ac.th ☎ : 18438

  การเงินและบัญชี  

 

นายอิทธิพล โพธิ์ทองคำ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
📧 : ittipol at g.swu.ac.th ☎ : 18425

 

นางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
📧 : jerawan at g.swu.ac.th ☎ : 18412

นางสาวกมลทิพย์ สงแจ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
📧 : kamontips at g.swu.ac.th ☎ : 18411

นางสาวพนิดา เต๋ากระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชี
📧 : panidata at g.swu.ac.th ☎ : 18425

นางสาวฉันทนา บุญโล่ห์
นักวิชาการเงินและบัญชี
📧 : chantanab at g.swu.ac.th ☎ : 18410

 
  พัสดุ  

 

นางสาวสุพรรณี เหม็นภัย
นักวิชาการพัสดุ
📧 : suphannee at g.swu.ac.th ☎ : 18409

 

นางสาวภรณ์วรัญญ์ ศรีจานเหนือ
นักวิชาการพัสดุ
📧 : pitaya at g.swu.ac.th ☎ : 18413

 

นายประสิทธิ์ จิตรบุญ
นักวิชาการพัสดุ
📧 : prasitc at g.swu.ac.th ☎ : 18421

 

นายพงศ์ชยนต์ ธรรมสนอง
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
📧 : pongchayont at g.swu.ac.th ☎ :

 

นางสาวดวงกมล ประเดิมชัย
นักวิชาการพัสดุ
📧 : doungkamon at g.swu.ac.th ☎ : -

 
  วางแผนและพัฒนา / แผนงบประมาณ     ติดตามและประเมินผล

 

นายสัญญา พาลุน
หัวหน้างานนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
📧 : sanya at g.swu.ac.th ☎ : 18423

 

นางสาวปราณี ประสงค์
นักจัดการงานทั่วไป
📧 : praneepr at g.swu.ac.th ☎ : 18414

  สื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

 

นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
นักสื่อสารองค์กร
📧 : kiattisakp at g.swu.ac.th ☎ : 18408

 

นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ผู้ประสานงานบริการวิชาการ)
📧 : montawan at g.swu.ac.th ☎ : 18424

 

นายปริวรรต ปธานราษฎร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
📧 : pariwatpr at g.swu.ac.th ☎ : -

 
  ประกันคุณภาพการศึกษา

 

นางชลรดา สารทสมัย
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
📧 : chonlada at g.swu.ac.th ☎ : 18416