บุคลากรสำนักงานคณบดี

          สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้

          1. งานบริหารและธุรการ
          2. งานบริการการศึกษา
          3. งานคลังและพัสดุ
          4. งานนโยบายและแผน


นางศุภณัฏฐ์ ภักตรา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
📧 : warapop@g.swu.ac.th ☎ : 18420

 

  สารบรรณ

 

นางสำเนียง วงษ์งาม
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
📧 : samniang@g.swu.ac.th ☎ : 18447

 

นายสิงหา วงศา
นักจัดการงานทั่วไป
📧 : singhaw@g.swu.ac.th ☎ : 18407

  การเจ้าหน้าที่

 

นางสาวกุสุมา สุขใหม่
นักทรัพยากรบุคคล
📧 : kusumas@g.swu.ac.th ☎ : 18445

 

นางสาวปวีณา พาณิชชัยกุล
นักทรัพยากรบุคคล
📧 : paweenap@g.swu.ac.th ☎ : 18428

  อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ

 

นายนรงค์ วงษ์งาม
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
📧 : narongw@g.swu.ac.th ☎ : -

 

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
📧 : chalayut@g.swu.ac.th ☎ : -

นายทักสิน กสิกรรม
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายสังคม อุดสัย
พนักงานขับรถยนต์

นายชุมพร เทียมจันทร์
พนักงานบริการ

 
  บริการเอกสารและอัดสำเนา  

 

นายกำชัย สิงห์สงหา
พนักงานบริการ
📧 : kamchai@g.swu.ac.th ☎ : 18415

 
  จัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร  

 

นางสาวยุภาวดี โคษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
📧 : yupawadee@g.swu.ac.th ☎ : 18446

 

นายชนะชัย ทองอยู่
นักวิชาการศึกษา
📧 : chanachai@g.swu.ac.th ☎ :

  ส่งเสริมวิชาการ
 

 

นางวนิดา ภาษีผล
นักวิชาการศึกษา
📧 : vaniday@g.swu.ac.th ☎ : 18432

 
  บริหารงานวิจัย   กิจการนิสิต

 

นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป
📧 : noppawan@g.swu.ac.th ☎ : 18427

 

นายธรรมนูญ เหลาคม
นักจัดการงานทั่วไป
📧 : thammanoon@g.swu.ac.th ☎ : 18438

  การเงินและบัญชี  

 

นายอิทธิพล โพธิ์ทองคำ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
📧 : ittipol@g.swu.ac.th ☎ : 18425

 

นางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
📧 : jerawan@g.swu.ac.th ☎ : 18412

นางสาวกมลทิพย์ สงแจ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
📧 : kamontips@g.swu.ac.th ☎ : 18411

นางสาวพนิดา เต๋ากระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชี
📧 : panidata@g.swu.ac.th ☎ : 18425

นางสาวฉันทนา บุญโล่ห์
นักวิชาการเงินและบัญชี
📧 : chantanab@g.swu.ac.th ☎ : 18410

 
  พัสดุ  

 

นางสาวสุพรรณี เหม็นภัย
นักวิชาการพัสดุ
📧 : suphannee@g.swu.ac.th ☎ : 18409

 

นางสาวภรณ์วรัญญ์ ศรีจานเหนือ
นักวิชาการพัสดุ
📧 : pitaya@g.swu.ac.th ☎ : 18413

 

นายประสิทธิ์ จิตรบุญ
นักวิชาการพัสดุ
📧 : prasitc@g.swu.ac.th ☎ : 18421

 

นายพงศ์ชยนต์ ธรรมสนอง
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
📧 : pongchayont@g.swu.ac.th ☎ :

 

นางสาวดวงกมล ประเดิมชัย
นักวิชาการพัสดุ
📧 : doungkamon@g.swu.ac.th ☎ : -

 
  วางแผนและพัฒนา / แผนงบประมาณ     ติดตามและประเมินผล

 

นายสัญญา พาลุน
หัวหน้างานนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
📧 : sanya@g.swu.ac.th ☎ : 18423

 

นางสาวปราณี ประสงค์
นักจัดการงานทั่วไป
📧 : praneepr@g.swu.ac.th ☎ : 18414

  สื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

 

นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
นักสื่อสารองค์กร
📧 : kiattisakp@g.swu.ac.th ☎ : 18408

 

นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
📧 : montawan@g.swu.ac.th ☎ : 18424

 

นายปริวรรต ปธานราษฎร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
📧 : pariwatpr@g.swu.ac.th ☎ : -

 
  ประกันคุณภาพการศึกษา

 

นางชลรดา สารทสมัย
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
📧 : chonlada@g.swu.ac.th ☎ : 18416