28 ธ.ค. 2018

การอบรม หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย SWU moodle

Author: Montawan  /  Categories: โครงการ  / 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "การอบรม หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย SWU Moodule" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มศว และ อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนวัตกรรมการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร 

          ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

          โดยเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มกราคม 2562 จำนวนจำกัด 30 ท่าน ผ่านทาง train.swu.ac.th

          - แบบประเมินความพึงพอใจ

          - แบบฟอร์มส่ง URL ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย SWU Moodle หลังการอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.18424

 

Print

Number of views (1414)      Comments (0)

Tags:

x

Archive