Montawan / 29 มีนาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2561 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2018

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 5 : SCI Fair – Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2561" ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 8:00 - 16:30 น. (*พิธีเปิดเวลา 9:00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19) ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน สกุลคู ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ บริษัท ไคอาเจน ประเทศไทย จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Transitioning from academia to industry: tips for scientists making the leap : เส้นทางนักวิทย์ในห้องแล็บสู่ตลาดงานภาคเอกชน"

          - กำหนดการ


          - ช่วงเวลาการเข้าประเมินผลงานแบบโปสเตอร์
          - แผนผังแสดงการนำเสนอแบบปากเปล่า และ แบบโปสเตอร์
          - เล่มบทคัดย่อ
          - กำหนดการการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า : ห้อง 19-401 / ห้อง 19-402 / ห้อง 19-403 / ห้อง 19-502 / ตารางเวลาแบบระบุรหัสประจำกลุ่ม


Template : (pdf) / (doc) ***abstract ที่ส่งมาต้องตรงตาม template นี้เท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 1 หน้า
ส่ง abstract : ส่ง abstract (ตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.ค. 2562)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : ตรวจสอบข้อมูล (*หากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการส่งไฟล์ใหม่ ไม่ต้องกรอกซ้ำให้แจ้ง/ส่งไฟล์ใหม่มาที่ montawan@g.swu.ac.th)

การส่ง Abstract ฉบับ Approved ที่แก้ไขตามแบบประเมินของอาจารย์ผู้ประเมินที่ส่งให้ทาง email ถ้าหากกลุ่มใดไม่ได้รับ แสดงว่าผ่านโดยไม่ต้องแก้ไข

ส่ง Abstract ฉบับ Approved : ส่ง abstract ที่แก้ไขตามแบบประเมิน (*ภายใน 4 เมษายน 2562 ก่อนเวลา 18.00 น.)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : ตรวจสอบข้อมูล
(หากจะแก้ไขไฟล์ Approved ที่ส่งมาแล้ว ให้ submit เข้ามาใหม่แล้วแจ้งมาทาง montawan@g.swu.ac.th ว่าให้ลบ row ไหนออกค่ะ ภายใน 4 เมษายน 2562 เช่นกัน)

          สำหรับกลุ่มที่ส่ง Abstract ฉบับ Approved ไม่ทัน / มีปัญหาในการส่ง / ต้องการแก้ไขไฟล์ ให้ส่งภายใน 5 เมษายน 2562 (ตั้งแต่ตอนนี้ ถึง เที่ยงคืน) เท่านั้น หากส่งไม่ทันหลังจากนี้ ทางทีมงานจะขอใช้ไฟล์ที่ส่งมาล่าสุดในการดำเนินการเผยแพร่ต่อไป เพราะถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาการส่งแล้ว

         ฟอร์มสำหรับส่ง Abstract ฉบับ Approved : ส่ง Abstract
         กรณีจะแก้ไขไฟล์ ให้ submit เข้ามาใหม่ผ่าน form ด้านบน จะยึดไฟล์สุดท้ายเป็นหลักตอนปิดรับแล้ว (ภายใน 5 เมษายน 2562 เวลาเที่ยงคืนเช่นกัน)


          ขอให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ตรวจสอบไฟล์โปสเตอร์อีกครั้งก่อนดำเนินการพิมพ์ที่ : ตรวจสอบไฟล์

หากมีข้อผิดพลาดขอให้แจ้งที่อีเมล์ kiattisakp@g.swu.ac.th ภายในวันนี้ (10 เม.ย.2562) ภายในเวลา 12.30 น. เพื่อดำเนินการพิมพ์และได้โปสเตอร์ตามกำหนดเวลา

หมายเหตุ : กรณีไม่มีการแจ้งแก้ไข ทางคณะผู้จัดทำขอยึดไฟล์ในลิงค์นี้สำหรับพิมพ์โปสเตอร์ต่อไปครับ

         Template : psd () / ai () / jpg ()
         คำชี้แจง : (pdf) / (doc) ****กรุณาอ่านให้ละเอียด
          ส่ง Poster (แยกตามสาขาวิชา) : ส่ง Poster ที่นี่

            ตรวจสอบสถานะการส่ง Poster : ตรวจสอบสถานะ

          ภายใน 4 เมษายน 2562 ก่อนเวลา 18.00 น. (ติดต่อสอบถามเรื่องโปสเตอร์ติดต่อที่ kiattisakp@g.swu.ac.th)


original published date: 12-2-62

 

 

Print
12935

Categories

Archive