Montawan / 22 มีนาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

[ขอเลื่อนการจัด] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ หมวด 3 4 และ 6

          เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจด่วนไม่สามารถมาบรรยายในกำหนดเดิมได้ คณะวิทยาศาสตร์จึงขอยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯในวันและเวลาดังกล่าว และหากทราบกำหนดการใหม่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

          ทั้งนี้ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้


          ขอเชิญ คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการฯ คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ หัวหน้างานสำนักงานคณบดี บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ หมวด 3 4 และ 6" ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. - 17.30 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18416

Print
4624

Categories

Archive