Montawan / 28 มีนาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ เสนอชื่อผู้สมควรเป็น "ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง"

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เสนอชื่อผู้สมควรเป็น "ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง" ในวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10

          ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรที่ได้ลาหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ในวันที่มีการเสนอชื่อฯ ให้สามารถใช้สิทธิ์เสนอชื่อล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18445

Print
2603

Categories

Archive