Montawan / 8 กรกฎาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

          ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วม “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562” ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-401, 19-403, 19-501 และ 19-503 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - กำหนดการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : จัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18432

Print
6599

Categories

Archive