รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มอบโล่รางวัล “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์" แก่ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

          จากผลงาน “งานวิจัยด้านฟิสิกส์นอกเหนือแบบจำลองมาตรฐานโดยใช้การพิจารณาจากความสมเหตุสมผลทางทฤษฎี” มีบทความวิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ มากกว่า 10 เรื่อง และจำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงมากกว่า 300 ครั้ง

          ใน “โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
8114

Categories

Archive