การรับสมัครการศึกษา ทุนดี science ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 6)

          - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาทุนดี science


          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนดี science ประจำปีการศึกษา 2562” (รุ่นที่ 6) จำนวน 12  ทุน (หลักสูตรละ 1 ทุน) ทุนการศึกษาละไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่ภาควิชาที่สังกัด ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

          - ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทุนดี science
          - ใบสมัครรับทุนการศึกษาทุนดี science
          - ตัวอย่างการกรอกตารางสรุปผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเฉพาะด้านบังคับ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยส่งเสริมวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

original published : 14-2-63

Print
5688

Categories

Archive