Montawan / 16 กุมภาพันธ์ 2563 / Categories: ข่าวทั่วไป

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเสนอชื่อ) ใช้สิทธิเสนอชื่อ “ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์

(*หมายเหตุ : กำหนดให้ใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าได้ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อไม่สามารถเสนอชื่อได้ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น เช่น กรณีลาศึกษาต่อต่างประเทศหรือในประเทศ หรือติดภารกิจอื่น เป็นต้น ให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยวิธีการส่งอีเมล ถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการ ที่ teerayut@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่  โทร.02-649-5000 ต่อ 18445

Print
5442

Categories

Archive