การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วม "การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา" ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 19-304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เข้าร่วม "การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา"
ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม 19-304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ภาพกิจกรรม

Print
7984

Categories

Archive