คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุน Newton Fund จาก The RoyalAcademy of Engineering (RAEng), UK

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์ ดร. ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว” ในโอกาสที่ได้รับทุน Newton Fund จาก The Royal Academy of Engineering (RAEng), UK ร่วมกับ The National Science and Technology Development Agency (NSTDA) ภายใต้โครงงานวิจัย เรื่อง "Immobilised Fungal Ligninolytic Enzymes for Decolourisation of Waste Water in the Pulp and Paper Industry in Thailand" ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนครพนม และ Swansea University (UK)

Print
5910

Categories

Archive